قدرت رویدادهای نجومی . رویدادهای نجومی قابل رؤیت در ایران نجوم